Skip to Main Content

Asistencia de Idiomas

Servicios para miembros de Medicaid: 1-833-552-3876 (TTY 711)

English: Language assistance services, auxiliary aids and services, larger font, oral translation, and other alternative formats are available to you free of charge. To obtain this, please call the number above.

Español (Spanish): Servicios de asistencia de idiomas, ayudas y servicios auxiliares, traducción oral y escrita en letra más grande y otros formatos alternativos están disponibles para usted sin ningún costo. Para obtener esto, llame al número de arriba.

中文 (Chinese): 可以免费为您提供语言协助服务、辅助用具和服务、较大的字体、口译以及其他格式。如有需要请拨打上述电话号码。

Tiếng Việt (Vietnamese): Các dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ, các trợ cụ và dịch vụ phụ thuộc, phông chữ khổ lớn, thông dịch bằng lời nói, và các dạng thức thay thế khác hiện có cho quý vị miễn phí. Để có được những dịch vụ này, hãy gọi số điện thoại nêu trên.

한국어 (Korean): 언어 지원 서비스, 보조 지원 및 서비스, 대형 활자본, 통역, 기타 대체 형식을 무료로 이용하실 수 있습니다. 이를 위해 위의 전화번호로 연락해 주십시오.

Français (French): Des services gratuits d’assistance linguistique, ainsi que des services d’assistance complémentaires, des polices de caractères plus grosses, de la traduction orale et d’autres formats sont à votre disposition. Pour y accéder, appelez le numéro ci-dessus.

العربية (Arabic):  
تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية والاعانات والمساعدات الإضافية بأحرف كبيرة وشفهي وغيرها من الأشكال البديلة مجانا. للحصول على هذه الخدمات، اتصل بالر أعلاه.

Hmong (Hmong): Muab cov kev pab cuam txhais lus, cov khoom pab txhawb thiab kev pab cuam, thiab lwm cov kev xaiv ua lwm yam ntaub ntawv uas muaj pub dawb rau koj yam tsis tau them nqi dab tsi li. Yog xav tau cov kev pab no, thov hu rau tus xov tooj saum toj no.

Русский язык (Russian): Вам могут быть бесплатно предоставлены услуги по переводу, вспомогательные средства и услуги, материалы, напечатанные более крупным шрифтом, услуги устного перевода, а также материалы в других, альтернативных, форматах. Чтобы получить их, позвоните по указанному выше номеру телефона.

Tagalog (Tagalog): Mayroon kang libreng makukuhang tulong sa wika, auxiliary aids at mga serbisyo, mas malaking font, oral translation, at iba pang mga alternatibong format. Upang makuha ito, tawagan ang numerong nakasulat sa itaas.

ગુજરાતી (Gujarati): ભાષા સહાય સેવાઓ, સહાયક સાધનો અને સેવાઓ, મોટા ફોન્ટ, મૌિખક ભાષાંતર, અને અન્ય વૈકિલ્પક ફોમ􁽂ટ્સ તમારા માટે મફત ઉપલબ્ધ છે. આ મેળવવા માટે, કૃપા કરીને ઉપરના નંબર પર કૉલ કરો.

ភាសែខ􀆗រ (Mon-Khmer, Cambodian) ៖ េសវជំនួយភាស ជំនួយគាំ្រទ និងេសវកម􀆗ជាជំនួយ ពុម􀆕អក្សរធំជាង ករបកែ្របផា􀆐ល់មាត់ និង្រទង់្រទយេផ្សងៗេទៀត គឺអចរកបានស្រមាប់អ􀆒កេដយឥតគិតៃថ􀆚។ េដម្បីទទួលបានទំងអស់េនះ សូមទូរស័ព􀆐េទេលខខងេល។

Deutsch (German): Sprachunterstützung, Hilfen und Dienste für Hörbehinderte und Gehörlose, eine größere Schriftart, eine mündliche Übersetzung sowie weitere alternative Formate werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Um eines dieser Serviceangebote zu nutzen, wählen Sie die o. a. Rufnummer.

Italiano (Italian): Sono disponibili servizi di assistenza linguistica, ausili e servizi accessori, testo in caratteri grandi, traduzione orale e altri formati alternativi. Per ottenerli, chiamare il numero di telefono riportato sopra.

ພາສາລາວ (Lao): ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ອຸປະກອນຊ່ວຍ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ, ໜັງສືຕົວໃຫຍ່, ການແປປາກເປົ່າ ແລະ ແລະ ຮູບແບບທາງເລືອກອື່ນໆແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ເພື່ອຂໍເອົາສິ່ງນີ້, ກະລຸນາໂທຫາເບີໂທຂ້າງເທິງ.

हिन्दी (Hindi): भाषा सहायता सेवाएं, सहायक उपकरण और सेवाएं, बड़ी फ़ॉन्ट्स, मौखिक अनुवाद और अन्य वैकल्पिक प्रारूप आपके लिए नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए, कृपया उपरोक्त नंबर पर कॉल करें।

خدمات ترجمھ، حمایت ھای و خدمات کمکی؛ خط درشت تر و ترجمي شفاھي و سایر انواع دیگر خدمات بھ صورت :(Persian) فارسيرایگان در اختیار شما قرار می گیرند. برای دست یابي بھ این خدمات، لطفا با شماره تلفن بالا تماس بگیرید.

ไทย (Thai): บริการความช่วยเหลือด้านภาษา อุปกรณ์และบริการเสริม แบบอักษรขนาดใหญ่ขึ้น การแปลด้วยปากเปล่า รวมทั้งรูปแบบทางเลือกอื่น ๆ มีให้คุณใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการใช้บริการนี้ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลขข้างต้น

日本語(Japanese): 言語援助サービス、補助手段およびサービス、大きなフォントサイズ、通訳、その他のオルタナティブフォーマットが、無料でご利用いただけます。ご利用をお考えの方は、上記の番号にお電話ください。